top of page

 

Wprowadzenie

 

Witamy w witrynie internetowej Theramex HQ UK Limited („Witrynie”). Jesteśmy globalną firmą farmaceutyczną, działającą na rzecz zdrowia kobiet. Dążymy do tego, aby zaspokajać potrzeby kobiet na wszystkich etapach ich życia oraz być nieodzownym partnerem specjalistów dbających o zdrowie kobiet. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Wielkiej Brytanii z siedzibą pod adresem Sloane Square House, 1 Holbein Place, Belgravia, Londyn SW1W 8NS, Wielka Brytania, zaś nasz numer rejestracyjny to 10944626. Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania, który ma zastosowanie między użytkownikiem a Theramex HQ UK Limited („Theramex”, „my” albo „nas”) w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej Witryny („Regulamin”). Regulamin nie ma na celu regulować dostarczania przez nas użytkownikowi towarów ani usług, które podlega odrębnemu regulaminowi. Regulamin stanowi wiążącą prawnie umowę między użytkownikiem a nami. Proszę poświęcić czas na uważne zapoznanie się z jego treścią.

 

Akceptacja Regulaminu

Korzystając z naszej Witryny użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszego Regulaminu, nie może korzystać z naszej Witryny. Użytkownik rozumie i zgadza się, że będziemy traktować korzystanie z Witryny przez użytkownika jako równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Użytkownik powinien wydrukować albo zapisać lokalną kopię Regulaminu do własnej dokumentacji.

Zmiany w Regulaminie

Możemy okresowo wprowadzać zmiany w Regulaminie, na przykład w przypadku aktualizowania funkcjonalności naszej Witryny albo zmian regulacyjnych. Należy regularnie sprawdzać Regulamin pod kątem tego rodzaju zmian. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Witryny po dacie opublikowania nowego Regulaminu będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego nowego Regulaminu. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje nowego Regulaminu, będzie musiał zaprzestać korzystania z Witryny.

Korzystanie z naszej Witryny przez użytkownika

Korzystanie z naszej Witryny przez użytkownika podlega postanowieniom

 

Regulaminu oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa. Nie wolno:

 • modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, przeprowadzać inżynierii wstecznej, rozkładać na czynniki pierwsze, dekompilować ani tworzyć żadnych utworów zależnych na podstawie naszej Witryny, w tym jakichkolwiek plików, tabel albo dokumentacji (albo jakiejkolwiek ich części), ani też ustalać ani podejmować prób ustalenia żadnego źródła kodu, algorytmów, metod ani technik zawartych w Witrynie albo jej wszelkich utworach zależnych;

 • rozpowszechniać, udzielać licencji, przekazywać ani sprzedawać, w całości albo w części, Witryny albo jej wszelkich utworów zależnych;

 • wprowadzać na rynek, wynajmować ani wydzierżawiać Witryny za prowizję albo opłatę ani korzystać z Witryny, aby prowadzić działania reklamowe albo namawiać do kupna;

 • utrudniać ani próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Witryny, ani zakłócać funkcjonowania jakichkolwiek sieci połączonych z Witryną, ani omijać jakichkolwiek środków, z których możemy korzystać w celu zapobiegania uzyskiwaniu dostępu albo ograniczania dostępu do Witryny;

 • umieszczać Witryny ani jakiejkolwiek jej części w jakimkolwiek innym programie albo produkcie;

 • korzystać z automatycznych skryptów do gromadzenia informacji ani nawiązywania innych interakcji z Witryną;

 • podawać się za inną osobę albo podmiot ani w inny sposób przedstawiać w fałszywym świetle siebie ani relacji użytkownika z jakąkolwiek osobą albo podmiotem, w tym poprzez stwarzanie wrażenia, że jakakolwiek treść, którą użytkownik przesyła, zamieszcza, przekazuje, rozpowszechnia albo w inny sposób udostępnia pochodzi od Theramex albo z Witryny;

 • korzystać z Witryny w sposób, który może powodować konflikt interesów albo naruszać cele Witryny; oraz

 • korzystać z Witryny w celu przysyłania, przekazywania, rozpowszechniania, przechowywania albo udostępniania w inny sposób:

  • plików zawierających wirusy ani innych materiałów złośliwych albo technologicznie szkodliwych;

  • wszelkich materiałów, które naruszają albo mogą naruszać prawa autorskie, znaki towarowe albo inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby;

  • wszelkich materiałów o charakterze zniesławiającym, obscenicznym, obraźliwym, nienawistnym albo podżegającym;

  • wszelkich treści, które mogłyby stanowić przestępstwo albo zachęcać do niego bądź zawierać wskazówki dotyczące jego popełnienia; oraz

  • treści, które, wedle wyłącznej oceny Theramex, są niewłaściwe lub ograniczają bądź zakłócają korzystanie z Witryny przez inne osoby albo mogą narazić Theramex lub użytkowników na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia albo zablokowania dostępu do Witryny wedle naszego wyłącznego uznania. Prawa autorskie

Szanujemy prawa własności intelektualnej i oczekujemy tego samego od użytkownika. Warunkiem korzystania z Witryny jest zobowiązanie się przez użytkownika do niewykorzystywania Usług w celu naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zastrzegamy sobie prawo, za powiadomieniem albo bez powiadomienia, w dowolnym momencie i wedle naszego wyłącznego uznania, do zablokowania użytkownikowi dostępu  do Witryny w przypadku naruszenia przez niego jakichkolwiek praw autorskich albo innych praw własności intelektualnej.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobierać fragmenty dowolnych podstron z naszej Witryny na swój użytek i może zwrócić uwagę innych osób w ramach swojego przedsiębiorstwa na treści zamieszczane w naszej Witrynie.

Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych ani elektronicznych kopii wydrukowanych ani pobranych materiałów. Nie wolno mu również wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, dźwiękowych ani graficznych oddzielnie, bez towarzyszącego im tekstu.

Zawsze należy wskazywać nas (oraz wszelkie osoby wskazane jako mające wkład w treści) jako autorów treści w naszej Witrynie.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z żadnych elementów treści w naszej Witrynie w celach komercyjnych bez pozyskania od nas albo naszych licencjodawców licencji zezwalającej na takie korzystanie.

Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje albo pobierze jakikolwiek element naszej Witryny naruszając niniejszy Regulamin, straci prawo do korzystania z naszej Witryny ze skutkiem natychmiastowym i będzie musiał, wedle naszego życzenia, zwrócić albo usunąć wszelkie sporządzone kopie materiałów.

Zawartość

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w części „Prawa autorskie” powyżej, treści tego rodzaju nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przesyłane, emitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody albo, w stosownych przypadkach, uprzedniej pisemnej zgody naszych licencjodawców. My i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszelkie prawa do -tych treści, które nie zostały wyraźnie przyznane.

Treści znajdujące się w Witrynie zamieszczone są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych na temat spółki Theramex i jej produktów. Nie należy uznawać ich za zalecenia ani rekomendacje, na których użytkownik powinien opierać swoje decyzje i działania. Przed podjęciem jakichkolwiek działań bądź wstrzymaniem się od ich pojęcia na podstawie treści znajdujących się w naszej Witrynie należy zasięgnąć rady profesjonalisty lub eksperta. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu polegania na tych materiałach przez użytkownika ani jakichkolwiek innych gości albo osoby, które uzyskały informacje przez Witrynę.

Theramex nie składa żadnych oświadczeń, że materiały zamieszczone w Witrynie są stosowne albo dostępne do użytku poza terytorium docelowych odbiorców. Osoby podejmujące decyzję o korzystaniu z Witryny w innych miejscach robią to z własnej inicjatywy i mają obowiązek przestrzegać przepisów prawa miejscowego, w zakresie w jakim przepisy prawa miejscowego mają zastosowanie.

Produkty opisane w tej Witrynie mogą nie być dostępne we wszystkich krajach albo mogą być dostępne pod innymi nazwami,  różnić się dawką albo  recepturą. Spółka Theramex nie jest zaangażowana w świadczenie porad medycznych i żadnej treści w tej Witrynie nie należy interpretować jako rekomendowania jakiegokolwiek produktu do określonego użytku.


Wszelkie treści zawarte w niniejszej witrynie udostępnia się na zasadzie bieżącej dostępności bez jakiejkolwiek gwarancji - rzeczywistej czy domniemanej. Firma Theramex nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności, aktualności lub wiarygodności treści zawartych w niniejszej witrynie. Zamieszone w naszej Witrynie łącza do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez podmioty zewnętrzne są udostępniane wyłącznie dla informacji użytkownika. Nie kontrolujemy treści tych stron internetowych ani zasobów. Obecność takich łączy nie oznacza, że witryny, do których łącza te przekierowują, czy znajdujące się na nich informacje zostały przez nas zatwierdzone.

Aktualność informacji

Wszystkie komunikaty prasowe oraz inne informacje zawarte na tej Witrynie były, wedle najlepszej wiedzy Theramex, aktualne i dokładne w momencie opublikowania. Informacje te mogą jednak wymagać zaktualizowania i nie można zagwarantować ich adekwatności i dokładności w momencie uzyskiwania do nich dostępu.  Theramex nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieporozumienia, które mogą wynikać z przeczytania nieaktualnych materiałów. Użytkownik powinien uważnie sprawdzać daty wydania informacji zawartych na Witrynie.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, użytkownik zobowiązuje się zwolnić spółkę Theramex, jej jednostki zależne i jednostki stowarzyszone oraz każdego z ich członków organów, członków zarządu i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, obowiązków, kosztów i wydatków, w tym w szczególności kosztów obsługi prawnej i wydatków wynikających z naruszenia postanowień Regulaminu przez użytkownika.

Brak gwarancji

Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona ani ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa. Witryna jest udostępniana „w takiej formie, w jakiej jest dostępna” i nie składamy w odniesieniu do niej żadnych gwarancji ani oświadczeń wobec użytkownika. W szczególności nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że:

 • Witryna będzie zawsze dostępna, a korzystanie z niej przez użytkownika będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne ani wolne od błędów; oraz że

 • wszelkie informacje uzyskane przez użytkownika wskutek korzystania z Witryny będą dokładne albo wiarygodne (patrz w szczególności część Zawartość powyżej).

Do Witryny nie mają zastosowania żadne warunki, oświadczenia, gwarancje ani inne regulaminy (w tym wszelkie dorozumiane warunki dotyczące satysfakcjonującej jakości, przydatności do konkretnego celu albo zgodności z opisem) z wyjątkiem zakresu w jakim są wyraźnie określone w Regulaminie. Możemy w dowolnym momencie bez powiadomienia zmieniać naszą Witrynę, zawiesić jej działanie, zamknąć ją albo ograniczyć jej dostępność w części albo w całości ze względów biznesowych i operacyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu strat, która nie może zostać wyłączona ani ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć albo uszczerbek na zdrowiu wynikające z zaniedbania ze strony naszej, naszych pracowników, pełnomocników lub podwykonawców, jak również wynikające z oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd. Wyklucza się wszelkie warunki domniemane, gwarancje, oświadczenia albo inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do naszej Witryny albo jakichkolwiek treści w niej zawartych.

Z zastrzeżeniem powyższego akapitu i w najpełniejszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, czy to odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego, czy odpowiedzialności z dowolnego innego tytułu, za żadną stratę ani szkodę, nawet możliwą do przewidzenia, wynikającą z albo w związku z:

 • wykorzystaniem albo niemożliwością wykorzystania naszej Witryny; lub

 • wykorzystaniem jakichkolwiek treści wyświetlanych w naszej Witrynie albo opieraniem się na nich.

Nie ponosimy w szczególności odpowiedzialności w następujących przypadkach:

 • utraty zysków, sprzedaży, transakcji albo przychodu;

 • przerwy w działalności;

 • utraty oczekiwanych oszczędności;

 • utraty możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub

 • strat lub szkód pośrednich czy wynikowych.

Te ograniczenia naszej odpowiedzialności wobec użytkownika mają zastosowanie niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani albo byliśmy świadomi możliwości wystąpienia tego rodzaju szkód.

Inne postanowienia

 

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób opisany w naszej Polityce prywatności

Nasza polityka korzystania z plików cookie będzie mieć również zastosowanie do korzystania z naszej Witryny: Polityka korzystania z plików cookie

 

Obowiązujące prawo i właściwość sądów


Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego www.femarelle.pl podlegają prawu polskiemu jako prawu właściwemu i należy je interpretować zgodnie z tym prawem,

Całość porozumienia. Regulamin stanowi całość umowy między użytkownikiem a Theramex i reguluje korzystanie z Witryny przez użytkownika oraz całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a Theramex w odniesieniu do Witryny.

Łącza. Użytkownik może umieszczać łącze do naszej strony pod warunkiem, że dokona tego w sposób uczciwy, zgodny z prawem i który nie szkodzi reputacji naszej spółki oraz  nie ma na celu jej wykorzystywania. Użytkownikowi nie wolno umieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek jego powiązania z nami albo zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą. Użytkownik nie może umieszczać łączy do naszej Witryny w witrynach niestanowiących jego własności. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na umieszczanie łączy do naszej Witryny bez wcześniejszego zawiadomienia.

Brak zrzeczenia się postanowień. Nieskorzystanie przez nas z jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu bądź jego niewyegzekwowanie nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego postanowienia ani prawa.

Bezpieczeństwo. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna będzie wolna od usterek albo wirusów. Aby uzyskać dostęp do naszej Witryny, użytkownik ma obowiązek skonfigurować swoje technologie informatyczne, programy komputerowe i platformę. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Rozdzielność postanowień. Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy do decydowania o danej kwestii uzna, że jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne, wówczas postanowienie to zostanie usunięte z Regulaminu, bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną ważne i egzekwowalne.

Pytania? Zachęcamy do kontaktu pod adresem info@theramex.com.

bottom of page