top of page

Informacja o ochronie prywatności

Polska

Informacja o ochronie prywatności

Proszę mieć na uwadze następujące ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrywaniem przez Theramex HQ UK Limited (Theramex) zapytania, skargi albo zgłoszenia zdarzeń niepożądanych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w witrynach internetowych [Grupa] można znaleźć w oddzielnej Polityce prywatności.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania, skargi albo zgłoszenia zdarzeń niepożądanych złożonego przez Państwa albo w Państwa imieniu.

Co oznacza zgłoszenie zdarzeń niepożądanych?

 

Theramex jest spółką farmaceutyczną, która opracowuje i wprowadza na rynek produkty lecznicze w celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych kobiet na wszystkich etapach ich życia. Bezpieczeństwo stosowania produktów Theramex w trakcie opracowywania albo tych, które są wprowadzane na rynek/dystrybuowane przez nas musi być stale monitorowane.

Aby skutecznie wypełniać nasze obowiązki w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, musimy gromadzić i przetwarzać określone informacje dotyczące zgłoszenia zdarzeń niepożądanych i na temat osoby zgłaszającej oraz osoby poszkodowanej (jeżeli są to różne osoby). Niniejszy dokument obejmuje informacje na temat tego, w jaki sposób dane osobowe związane z jakimkolwiek zgłoszeniem zdarzeń niepożądanych są przez nas gromadzone i  wykorzystywane.

Jakie dane osobowe dotyczące Państwa gromadzimy?

 

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych związanych ze złożonym przez Państwa albo w Państwa imieniu zapytaniem, skargą albo zgłoszeniem zdarzeń niepożądanych:

 • imię i nazwisko (w tym przedrostek imienia i nazwiska bądź tytuł grzecznościowy);

 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail albo adres pocztowy, numery telefonów i nazwa użytkownika w mediach społecznościowych;

 • szczegółowe informacje na temat złożonego zapytania albo skargi.

W przypadku gdy zgłoszenie zdarzeń niepożądanych dotyczy Państwa, możemy również przetwarzać następujące dane:

 • płeć; wiek i data urodzenia; waga i wzrost

 • specjalne (wrażliwe) kategorie danych osobowych, w tym w szczególności;

  • pochodzenie rasowe albo etniczne bądź orientacja seksualna;

  • historia choroby, dane diagnostyczne; inne informacje zdrowotne przekazane przez Państwa (takie jak informacje dotyczące stanu zdrowia, niepełnosprawności i rodzaju niepełnosprawności, czynników ryzyka zdrowotnego, dane dotyczące narażenia osobistego i nadzoru);

  • szczegóły dotyczące zdarzenia niepożądanego i zastosowanego leczenia oraz innych skutków.


Gdy zgłaszają Państwo zdarzenie niepożądane w imieniu uczestnika, możemy również przetwarzać informacje na temat:

 • zawodu (na przykład, czy są Państwo pracownikami służby zdrowia); oraz

 • relacji z uczestnikiem

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

 

Wszelkie dane osobowe na Państwa temat, które przetwarzamy są przekazywane przez Państwa albo w Państwa imieniu, na przykład przez opiekuna albo pracownika służby zdrowia.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe i jaka jest do tego podstawa prawna?

Przetwarzanie danych osobowych na Państwa temat w odniesieniu do obowiązków związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii odbywa się w celu zbadania zgłoszenia zdarzeń niepożądanych, skontaktowania się z Państwem w razie potrzeby, aby sprawdzić fakty bądź zgromadzić informacje i złożyć wymagane prawnie zgłoszenia do właściwych organów regulacyjnych. Przetwarzamy tego rodzaju dane osobowe na podstawie naszego obowiązku prawnego dotyczącego monitorowania, zarządzania i zgłaszania zdarzeń niepożądanych.

Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie albo rozpatrzenia skargi opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, gdyż nie bylibyśmy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie bez przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania i skargi będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i wykonania jakichkolwiek praw bądź na potrzeby przewidywania albo rozstrzygania wszelkich problemów bądź roszczeń prawnych. Dane osobowe dotyczące zdarzeń niepożądanych podlegają okresom przechowywania określonym w przepisach prawa, w okresie dostępności produktu na rynku i przez dalszy okres maksymalnie 15 lat po wycofaniu produktu z rynku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą dostępne dla upoważnionych pracowników Theramex, jak również upoważnionych pracowników niektórych dostawców Theramex, którzy świadczą na rzecz Theramex usługi wsparcia IT i obsługi odpowiedzi z zastrzeżeniem zabezpieczeń umownych. Ponadto może być konieczne przekazanie Państwa danych osobowych związanych ze zgłoszeniem zdarzeń niepożądanych do określonych organów regulacyjnych.

Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe:

 • w przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas jakiejkolwiek jednostki biznesowej lub aktywów, kiedy to ujawnimy Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej jednostki biznesowej lub aktywów na zasadach określonych w tej informacji o ochronie prywatności; albo

 • jeżeli spółka Theramex lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez podmiot zewnętrzny, kiedy to posiadane przez Theramex dane osobowe będą jednym z przekazywanych aktywów.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych poza kraj zamieszkania

Gromadzimy Państwa dane osobowe na serwerach w Wielkiej Brytanii i Europie. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane naszym usługodawcom  lub  jednostkom zależnym w naszej grupie, z którymi współpracujemy.

Przekazując dane osobowe dołożymy starań by Państwa dane osobowe podlegały ochronie prawnej odpowiedniej dla przekazywania i danych. Może to obejmować poleganie na uznanym mechanizmie adekwatności prawnej, obejmującym na przykład stosowanie konkretnych zatwierdzonych umów i zatwierdzonych standardowych klauzul umownych w celu ochrony danych osobowych.

Państwa prawa w związku z danymi osobowymi

 

Przysługują Państwu następujące prawa na mocy przepisów prawa o ochronie danych obowiązujących w przypadku Theramex:

 • prawo do uzyskiwania informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych;

 • prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych posiadanych przez nas na Państwa temat oraz do otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli jakiekolwiek dane osobowe na Państwa temat, które przechowujemy, są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych, które przechowujemy;

 • prawo do ograniczenia i powstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych (podczas weryfikacji bądź badania przez nas Państwa wątpliwości dotyczących tych informacji);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym do profilowania, gdy Państwa dane osobowe zostały zgromadzone i są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Theramex;

 • prawo do otrzymania podanych wcześniej danych osobowych w „powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie”, ponadto mają Państwo prawo zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi.

 

W przypadku opcji udostępnienia nam danych osobowych macie Państwo możliwość odmowy ich przekazania . W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych uszanujemy ten wybór w zakresie, w jakim nie przeszkodzi to nam w wypełnianiu naszych obowiązków prawnych.

Jeśli żądanie albo wątpliwość dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych nie zostaną należycie przez nas rozwiązane, mogą Państwo skontaktować się ze swoim miejscowym organem ds. ochrony danych, (patrz http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html).  W Wielkiej Brytanii organem nadzorczym jest Komisarz ds. Informacji.

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych albo pytań dotyczących powyższych treści prosimy przekazać je na adres:

Wniosek dotyczący ochrony prywatności

Email: dataprivacy@theramex.com
 

można też napisać na następujący adres:

Theramex HQ UK Limited – Legal Department

Sloane Square House, 1 Holbein Place, Belgravia,

London, United Kingdom, SW1W 8NS

bottom of page