top of page

Polityka ochrony prywatności i korzystania z plików cookie

Wprowadzenie

 

Theramex HQ UK Limited  zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika.

Niniejsza Polityka ochrony prywatności i korzystania z plików cookie określa sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach witryny Theramex ( dalej zwanej „Witryną”) oraz podstawy prawnej gromadzenia przez nas i przetwarzania danych osobowych użytkownika.  Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu w celu zrozumienia naszego podejścia i praktyk związanych z danymi osobowymi użytkownika oraz sposobu obchodzenia się z nimi.

Administratorzy danych osobowych

 

Witryna jest prowadzona przez Theramex HQ Limited, spółkę utworzoną w Wielkiej Brytanii z siedzibą pod adresem Sloane Square House, 1 Holbein Place, Belgravia, London SW1W 8NS, która wraz z jednostką zależną Theramex odpowiedzialną za Witrynę Theramex, z której użytkownik korzysta, są administratorami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny.

Jaki jest zakres niniejszej polityki?

 

Niniejsza Polityka ochrony prywatności odnosi się tylko do korzystania z naszej Witryny. Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na sposób, w jaki dane użytkownika są gromadzone, przechowywane albo wykorzystywane przez inne witryny internetowe, dlatego zalecamy zapoznanie się z zasadami prywatności innych witryn internetowych przed podaniem w nich jakichkolwiek danych.

Czym są dane osobowe?

 

Dane osobowe są przetwarzane na mocy niniejszej Polityki ochrony prywatności i korzystania z plików cookie jako „informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora”.

 

W uproszeniu, dane osobowe to wszelkie informacje na temat użytkownika, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości. Dane osobowe obejmują podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, a także bardziej szczegółowe informacje, takie jak numery identyfikacyjne, dane elektroniczne dotyczące lokalizacji oraz inne identyfikatory internetowe.

Jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy?

 

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:


Dane udostępniane przez użytkownika

       

Są to dane, które użytkownik przekazuje nam kontaktując się z nami bezpośrednio albo korzystając z podanych w Witrynie formularzy do kontaktu z nami drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. Mogą one obejmować:

 • informacje dotyczące tożsamości – imię i nazwisko użytkownika, nazwa użytkownika i hasło umożliwiające potwierdzanie dostępu do ewentualnych bezpiecznych obszarów Witryny;

 • dane kontaktowe – jeżeli użytkownik wyśle do nas wiadomość e-mail, możemy gromadzić jego dane takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail albo korespondencyjny oraz inne informacje, które zdecyduje się nam podać;

 • informacje służbowe – zawód i specjalizacja użytkownika, jeśli je poda

 • zgłoszenia zdarzeń niepożądanych: proszę zapoznać się z naszą odrębną informacją o ochronie prywatności zawierającą wyjaśnienie sposobu postępowania przez nas z ewentualnymi zapytaniami, reklamacjami czy zgłoszeniami zdarzeń niepożądanych.

 

Dane, które gromadzimy na temat użytkownika na podstawie korzystania przez niego z Witryny

 

Możemy gromadzić następujące informacje na temat użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Witryny: 

 • informacje techniczne – dotyczące urządzenia i przeglądarki użytkownika. Obejmują: adres IP wykorzystywany do łączenia się urządzenia użytkownika z Internetem, typ i wersję przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę.

 • informacje o sesji – na podstawie aktywności użytkownika w Witrynie. Mogą one obejmować: adres URL, dane z zapisu kliknięć (clickstream) w ramach ruchu do, przez i z naszej Witryny (w tym datę i godzinę), dane dotyczące przeglądanych treści, czasu reakcji strony, błędów pobierania, czasu trwania wizyt na poszczególnych stronach, interakcji ze stronami (takich jak przewijanie, klikanie i przesunięcia myszy).

 • Informacje dotyczące kraju – służące identyfikacji kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny w celu poznania na poziomie zagregowanym lokalizacji użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny.

Z pełną listą przetwarzanych przez nas rodzajów danych, celem ich przetwarzania przez nas oraz podstawami prawnymi, na których są one przetwarzane, można się zapoznać w poniższej tabeli.

Aktualizacje i informacje dotyczące promocji

Możemy albo poprzez Witrynę, albo za uprzednią zgodą użytkownika gromadzić albo otrzymywać od użytkownika zapytania w celu umożliwienia użytkownikowi otrzymywania informacji promocyjnych poprzez: wiadomości e-mail, SMS, telefonicznie albo pocztą (zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika). Jeśli użytkownik chce zmienić swoje preferencje w zakresie drogi otrzymywania informacji promocyjnych i kontaktu, należy zapoznać się z częścią „Prawa użytkownika” niniejszej polityki.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

 

Poniżej podsumowano:

 • jakie dane osobowe przetwarzamy;

 • do czego używamy danych oraz

 • jaka jest podstawa prawna przetwarzania.

purpose
Komu udostępniane są dane użytkownika?

 

Możemy udostępniać informacje:

 • innym jednostkom zależnym w ramach grupy Theramex;

 • organizacjom przetwarzającym dane osobowe użytkownika w naszym imieniu na nasze polecenia i które podlegają zobowiązaniom umownym w związku z obsługą naszej Witryny;

 • podmiotom świadczącym usługi analityczne umożliwiające nam lepsze zrozumienie korzystania z Witryny oraz wprowadzanie ulepszeń

Możemy także ujawniać dane osobowe użytkownika:
 • W przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas jakiejkolwiek jednostki biznesowej lub aktywów, kiedy to ujawnimy dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej jednostki biznesowej lub aktywów na zasadach określonych w tej Polityce ochrony prywatności i korzystania z plików cookie; albo

 • Jeżeli spółka Theramex lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez podmiot zewnętrzny, kiedy to posiadane przez nią dane osobowe użytkowników jej Witryny będą jednym z przekazywanych aktywów.

 • Jeśli spoczywa na nas obowiązek ujawnienia albo udostępnienia danych osobowych w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi.

W jaki sposób i gdzie przechowywane są dane użytkownika?

Gromadzimy dane osobowe użytkownika na serwerach w Europie. Czasami możemy również korzystać z usług usługodawców albo współpracować z jednostkami zależnymi w naszej grupie, którym dane osobowe mogą być przekazywane.


Przekazując dane osobowe dołożymy starań w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika podlegają ochronie prawnej odpowiedniej do danego przekazania i danych, w tym poprzez korzystanie z przyjętego mechanizmu zapewnienia zgodności z prawem, np. korzystanie z określonych zatwierdzonych umów oraz przyjętych standardowych klauzul umownych w celu ochrony danych osobowych. 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas kluczowe i w celu ochrony danych osobowych podejmujemy następujące kroki:

 • zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia Witryny, w tym odpowiednich certyfikatów SSL dla Witryny;

 • obowiązkowa opcja akceptacji plików cookie przez odwiedzających Witrynę oraz

 • jeżeli użytkownik wyśle do nas wiadomość e-mail – przechowywanie danych użytkownika na zabezpieczonych serwerach.

Jak długo przechowujemy dane osobowe


Przechowujemy informacje przez okres konieczny do realizacji celów określonych powyżej a następnie przez okres konieczny dla przewidzenia, rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii, zobowiązań czy roszczeń prawnych.


Możemy ponadto przechowywać przez dłuższy czas zagregowane dane w celach statystycznych, co ma umożliwić nam tworzenie i rozwój naszej Witryny. Nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika na podstawie danych zagregowanych wykorzystywanych w tych celach. 

Zmiany w niniejszej Polityce ochrony prywatności

 

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej informacji o ochronie prywatności. Może to być niezbędne na przykład jeżeli zmienią się przepisy prawa lub jeżeli wprowadzimy zmiany dotyczące naszej działalności lub Witryny w sposób wypływający na ochronę danych osobowych.

 

Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane w naszej Witrynie, zaś pierwsze skorzystanie użytkownika z naszej Witryny po wprowadzeniu zmian będzie uznawane za akceptację warunków Polityki ochrony prywatności. Aby mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji, zalecamy regularne sprawdzanie zawartości tej strony.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

 

RODO przyznaje użytkownikowi następujące prawa:

 • Prawo do uzyskiwania informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika. Niniejsza Polityka ochrony prywatności i korzystania z plików cookie zawiera wszystkie informacje, które użytkownicy muszą znać, jednak użytkownik zawsze może skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytania, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

 • Prawo użytkownika do uzyskania dostępu do danych osobowych posiadanych przez nas na jego temat oraz do otrzymania ich kopii.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych użytkownika, jeżeli jakiekolwiek dane osobowe użytkownika, które przechowujemy, są nieprawidłowe lub niekompletne. 

 • Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych użytkownika, które posiadamy, lub rozporządzenia nimi w inny sposób. 

 • Prawo do ograniczenia (tj. powstrzymania) przetwarzania danych osobowych użytkownika (na przykład podczas weryfikacji bądź badania przez nas wątpliwości użytkownika dotyczących tych informacji).

 • Prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika w określonym celu lub celach (w tym w związku z informacjami promocyjnymi).

 • Prawo użytkownika do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobow

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest uzależnione od uzyskania zgody użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez niekorzystnych konsekwencji.


Pliki cookie i inne narzędzia

 

Plik cookie to mała informacja (w pliku tekstowym), którą witryna (odwiedzona przez użytkownika) chce za pośrednictwem przeglądarki użytkownika umieścić na urządzeniu użytkownika, co ma umożliwić zapamiętanie informacji na jego temat. Pliki cookie umożliwiają „zapamiętanie” działań albo preferencji użytkownika przez ograniczony czas. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, należy odwiedzić witrynę internetową www.aboutcookies.org.


Witryna wykorzystuje pliki cookie i inne technologie w celu odróżnienia konkretnego użytkownika od innych użytkowników Witryny. Pomaga to zwiększać komfort korzystania z Witryny oraz pozwala nam ją udoskonalać. 


Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje niezbędne pliki cookie i podobne technologie, jednak użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby temu zapobiec oraz aby umożliwić przeglądanie czy ręczne zatwierdzanie. Ponadto w dalszej części przekazujemy użytkownikowi informacje dotyczące możliwości wyłączenia plików cookie. Jednak odrzucenie wszystkich plików cookie może powodować, że użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej Witryny.


Wiele plików cookie i podobnych technologii, z których korzystamy, działa tylko  w czasie sesji przeglądania i wygasa, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę. Inne pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania użytkownika, gdy powraca do Witryny i będą działać dłużej. 


Korzystamy z tych plików cookie i innych technologii  ponieważ konieczne do działania Witryny w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów (o ile uznamy, że nie są wobec nich nadrzędne prawa użytkownika) oraz w innych przypadkach, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.


Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne do działania sesji naszej Witryny zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w naszym relacjach z użytkownikiem. Obejmują one na przykład pliki cookie umożliwiające nawigowanie i logowanie się do ewentualnych bezpiecznych obszarów naszej Witryny.

 • Analityczne pliki cookie i pliki cookie dotyczące wydajności. Te pliki umożliwiają nam rozpoznawanie i liczenie odwiedzających oraz obserwowanie, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej Witrynie korzystając z niej. Wykorzystujemy te informacje do doskonalenia sposobu działania naszej Witryny, na przykład  po to, aby zapewnić użytkownikom możliwość łatwego znalezienia informacji, których szukają.

 • Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki są wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika powracającego lepiej do naszej Witryny?. Umożliwia to personalizację naszych treści, zwracanie się do użytkownika po imieniu oraz zapamiętanie jego preferencji (takich jak wybór języka albo regionu).

 • Pliki cookie do personalizacji reklam. Te pliki cookie rejestrują wizytę użytkownika w naszej Witrynie, odwiedzone strony i odnośniki, które Państwo kliknęli. Będziemy używać tych danych w celu zwiększenia dopasowania naszej Witryny oraz reklam na niej wyświetlanych do zainteresowań użytkownika. Możemy także udostępnić w tym celu te dane podmiotom zewnętrznym.

Wyłączanie plików cookie

Skuteczność wyłączenia plików cookie zależy od tego, jakie pliki cookie wyłącza użytkownik, jednak ogólnie rzecz biorąc Witryna nie może działać prawidłowo, jeśli zostaną wyłączone wszystkie pliki cookie. 

 

Jeśli użytkownik chce wyłączyć pliki cookie w naszej Witrynie, powinien zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak, aby pliki cookie były odrzucane. Sposób dostosowywania przeglądarki będzie zależeć od rodzaju przeglądarki wykorzystywanej przez użytkownika.

Poniżej podano dalsze informacje na temat sposobu wyłączenia plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach: -

 

W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer:

 1. Wybrać menu „Narzędzia”, następnie „Opcje internetowe”

 2. Kliknąć zakładkę „Prywatność”

 3. Wybrać odpowiednie ustawienie

 

W przypadku przeglądarki Google Chrome:

 1. Wybrać „Ustawienia”, a następnie „Zaawansowane”

 2. W części „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknąć „Ustawienia dotyczące zawartości”.

 3. Kliknąć „Pliki cookie”

 

W przypadku przeglądarki Safari:

 1. Wybrać „Preferencje” a następnie „Prywatność”

 2. Kliknąć „Usuń wszystkie dane witryn”

 

W przypadku przeglądarki Mozilla firefox:

 1. Wybrać menu „Narzędzia” a następnie „Opcje”

 2. Kliknąć ikonę „Prywatność”

 3. Znaleźć menu „Cookie” i wybrać odpowiednie opcje

W przypadku przeglądarki Opera od wersji 6.0:

 1. Wybrać menu „Pliki” a następnie „Preferencje”

 2. Prywatność

Jeśli użytkownik nie określił zezwoleń, możemy również odrębnie poinformować użytkownika o korzystaniu przez nas z plików cookie w ramach Witryny. 


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz celów ich wykorzystywania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 

rights

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika lub korzystania z określonych powyżej praw przysługujących użytkownikom, proszę skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w części „Kontakt z nami”.

Jeśli żądanie albo wątpliwość użytkownika nie zostaną przez nas należycie rozwiązane, użytkownik może skontaktować się ze swoim miejscowym organem ds. ochrony danych,

(patrz http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html ).

W Wielkiej Brytanii organem nadzorczym jest Komisarz ds. Informacji.

Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności i korzystania z plików cookie lub chęci skorzystania z jakichkolwiek praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail Inspektora ochrony danych Theramex:


dataprivacy@theramex.com

można też napisać na następujący adres:


Theramex HQ U.K Limited
Privacy Officer
Sloane Square House
1 Holbein Place
Belgravia
London
SW1W 8NS

bottom of page